Regulamin | Madimo Drukarnia Cyfrowa

Regulamin

.

Regulamin świadczenia usług przez MADIMO Drukarnię Cyfrową.

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez: MADIMO Zuzanna Nawrocka, ul. Krzywa 29/2, 60-118 Poznań, NIP 779-227-61-86, zwane dalej MADIMO.
  2. Przez Klienta MADIMO rozumie się osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną oraz osoby fizyczne, które zawrą umowę świadczenia usług z MADIMO.
 2. Zawarcie umowy.
  1. Warunkiem zawarcia umowy z MADIMO jest złożenie zamówienia.
  2. Zamówienia przyjmowane są na piśmie oraz poprzez pocztę elektroniczną: drukarnia@madimo.pl
  3. Złożenie zamówienia musi zostać każdorazowo potwierdzone przez MADIMO na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną.
  4. Zawarcie umowy oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
  5. Zamówienie powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju usługi, ilości, terminu wykonania, ceny i sposobu dostawy.
  6. MADIMO każdorazowo dokonuje wyceny dla zamówienia. Jeżeli z jakiś przyczyn wycena w całości lub części nie zostanie wykonana usługa zostanie rozliczona wg ogólnego cennika, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  7. Wycena wykonana przez MADIMO jest ważna przez 7 dni, chyba że Strony ustalą inny termin.
 3. Przygotowanie plików i materiałów przez Klienta.
  1. Pliki przekazane do wykonania usługi powinny mieć format 1:1 oraz rozszerzenie: .pdf (Adobe Acrobat), .cdr (CorelDraw) lub .tiff, .jpg., .png (Adobe Photoshop, warstwy spłaszczone). Akceptujemy także pliki z programów Microsoft Oce (Word, Excel, PowerPoint), .ai, .eps (Adobe Illustrator) oraz postscriptowe .eps, .ps.
  2. Pliki powinny zawierać 3-5mm spad oraz znaczniki cięcia, być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK, o minimalnej rozdzielczości 250-300 dpi. Wszystkie czcionki powinny zostać zamienione na krzywe.
  3. Jeżeli Klientowi zależy na odpowiednim odwzorowaniu kolorystycznym powinien wraz z ze złożeniem zamówienia dostarczyć wzór/proof wykonany w podobnej technologii. Możliwe jest także wykonanie próby kolorystycznej za dodatkową opłatą.
 4. Materiały otrzymane od Klienta.
  1. Materiały powierzone przez Klienta, potrzebne do wykonania usługi, zostaną zwrócone Klientowi w momencie odbioru, chyba że Strony postanowią inaczej. Odebranie usługi oznacza także odbiór materiałów.
  2. MADIMO odpowiada za szkody powstałe w powierzonych materiałach tylko do wartości samego materiału. MADIMO nie odpowiada za materiały nie odebrane w momencie odbioru usługi.
  3. Klient składający zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do korzystania z materiałów, które dostarcza w celu realizacji usługi. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich, dotyczących ww. materiałów ponosi Klient.
 5. Wykonanie usługi.
  1. MADIMO zobowiązuję się do wykonania usługi w sposób rzetelny i profesjonalny, z należytą starannością, zgodnie z treścią zamówienia.
  2. Termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od MADIMO (m.in. awaria maszyn, przerwa w dostawie energii elektrycznej), o czym Klient zostanie każdorazowo powiadomiony.
  3. Jeżeli z jakiś przyczyn usługa nie może zostać wykonana w sposób określony w zamówieniu MADIMO niezwłocznie poinformuje Klienta, przedstawiając jednocześnie alternatywny sposób realizacji usługi.
 6. Płatność i odbiór.
  1. Płatność za wykonaną usługę następuję w chwili odbioru usługi gotówką.
  2. Istnieje możliwość dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy MADIMO, jednak tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu zasad takich płatności.
  3. MADIMO zastrzega sobie możliwość wycofania zgody na płatność przelewem w przypadku nieterminowego regulowania należności przez Klienta.
 7. Reklamacje.
  1. Reklamacje mogą być składane w ciągu dwóch dni od daty odbioru usługi i muszą być sporządzone w formie pisemnej. Wskazany termin nie dotyczy Klienta będącego jednocześmie konsumentem.
  2. Wada części wykonanej usługi nie upoważnia do reklamowania całości usługi.
  3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot całej części usługi, której dotyczy reklamacja.
  4. MADIMO ponosi odpowiedzialność tylko za wady wynikające z własnego działania, niedotrzymania należytej staranności i niezgodności wykonanej usługi z treścią zamówienia.
  5. MADIMO nie odpowiada w szczególności za wady usługi jeżeli wynikają one z: - nieprawidłowego przygotowania dostarczonych przez Klienta plików bądź materiałów, przede wszystkim niezgodnego z §3 niniejszego Regulaminu, - nieprawidłowego dobrania przez Klienta technologii w stosunku do swoich potrzeb i oczekiwań.
 8. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług.
  2. Klient nie może bez pisemnej zgody MADIMO przenieść swoich wierzytelności na inny podmiot.
  3. Ewentualne spory wynikające z zawartych umów rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez MADIMO.